کل بازدیدکنندگان : 68478
   ساعت :


جستجو بر اساس نام آزمایش

جوابدهی آنلاین

 

نام كاربري:

كلمه عبور:

  

تست تنفسی UBT جهت تشخیص هلیکو باکتر پیلوری

 

 

 تست تنفسی UBT جهت تشخیص هلیکو باکتر پیلوری 

 

سرکار خانم /  جناب آقای                                                                                                                                                 آزمـایشی کـه از طرف پـزشکتان بـرای شما در خـواست شـده بـه منظـور تشخیص نـاراحتـی های دستگاه گـوارش ( معده و اثنی عشر ) تـوسط نوعی میکروب متحرک بنام  هلیکو بـاکتر می باشد کـه ایجاد گاستریت ، زخم دئودنوم، زخم معده و گاهی سرطان می نماید.

این میکروب دارای آنـزیمی بنـام اوره آز می بـاشد کـه در مقابل اوره CO2 ایجادکرده و بـدین وسیله   می توان وجود میکروب را در معده تشخیص داد.     

آب آلوده ، غذای آلوده ، مدفوع و تماس بـا حیوانات آلـوده  مثـل گـربه و افـرادی کـه گیـاهان خـام مصرف می کنند به انسان سرایت می نماید و همچنین از فرد به فرد مانند دست دادن ، بوسیدن .       معمولا" در افراد یک خانواده شدت آلودگی بیشتر است . در کشور ما بیش از 70% آلودگی وجود دارد .  رعـایت موازین بهداشتی یکی از اصـول پیشگیری از آلـودگی می بـاشد  همچنیـن چـون تظاهـرات بالینی در همـه افراد بیک نسبت نیست با انجام این تست که حساسیت زیادی دارد (90%) تشخیص در درمان آلودگی از اهمیت ویژه ای برخورداراست.