نمونه گیری در منزل

  1. هزینه انجام آزمایشات مطابق نسخه درخواستی و براساس تعرفه محاسبه خواهد شد.
  2. در صورت داشتن بیمه پایه و تکمیلی هزینه آزمایش با بیمه محاسبه خواهد شد.
  3.  ارسال جواب از طریق ایمیل، واتساپ، پیک و مشاهده بر روی سایت آزمایشگاه امکان پذیر است
  4. جهت درخواست نمونه گیری در منزل، میتوانید به شماره واتساپ ..................... پیام دهید.